O NÁS
       
Činnost lékárny Johanka je zaměřena na odborný, přitom ale přátelský a individuální přístup k naším pacientům, ale i spolupracovníkům ze stran zdravotnických i ostatních institucí. Snažíme se vytvořit příjemné prostředí s atmosférou důvěry a porozumění.


Informace o zpracování osobních údajů

 1. Společnost ARTMEDI UPD s.r.o., která je provozovatelem Lékárny Johanka, s působností na adrese Čsl. Armády 18, 253 01 Hostivice (dále jen Lékárna) Vás informuje o tom, že v postavení správce osobních údajů provádí zpracování Vašich osobních údajů (pro účely této Informace Lékárna používá pro Vaši osobu pojem pacient). Pacientem je fyzická osoba.
 2. Lékárna zpracovává tyto osobní údaje pacienta:
  • a. osobní údaje, které jsou nezbytné pro výdej léku a které se nacházejí na lékařském předpisu v tomto rozsahu: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, číslo pojištěnce (rodné číslo), kód zdravotní pojišťovny;
  • b. zvláštní kategorie osobních údajů v tomto rozsahu: údaje o zdravotním stavu na základě tzv. historie léků, zdravotní diagnóza v případě vyšší úhrady léku;
  • c. osobní údaje umožňující kontakt v rozsahu: telefonní číslo, e-mailová adresa, pokud je pacient lékárně sdělí.
 3. Zpracování shora uvedených osobních údajů pacienta je v souladu s právní úpravou ochrany osobních údajů, neboť je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je pacient:
  • a. pro splnění právní povinnosti, která se na lékárnu vztahuje (např. zákon o léčivech, zákon o zdravotních službách, zákon o zdravotnických prostředcích, zákon o veřejném zdravotním pojištění, účetní a daňové předpisy);
  • b. pro účely oprávněných zájmů lékárny – zejména pro účely vedení evidence, vyřizování stížností, zamezení protiprávního jednání vůči pacientům, vymáhání pohledávek, nabídky dalších produktů lékárny pacientovi;
  • c. pro účely preventivního lékařství, poskytování zdravotní péče či léčby nebo řízení systémů a služeb zdravotní péče;
  • d. z důvodu veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví, jako je zajištění přísných norem kvality a bezpečnosti zdravotní péče a léčivých přípravků nebo zdravotnických prostředků.
 4. Právo lékárny na zpracování osobních údajů pacienta vyplývá ze zákonné úpravy ochrany osobních údajů - nařízení Evropského Parlamentu a Rady EU č. 2016/67 - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Zpracovávané osobní údaje musí lékárna uvést do lékárnického systému a systému zdravotních pojišťoven.
 5. Osobní údaje pacienta dle čl. 2 jsou předávány výlučně:
  • a. orgánům veřejné moci na základě jejich zákonného zmocnění a v zákonném rozsahu (zejména orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu atd.);
  • b. zpracovateli, který lékárně poskytuje daňové a účetní služby a který poskytuje dostatečné záruky k tomu, aby byla zajištěna ochrana práv pacientů lékárny;
  • c. poskytovateli softwaru pro provoz a řízení lékárny,
  • d. zdravotním pojišťovnám dle zákona o veřejném zdravotním pojištění;
  • e. Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SUKL) prostřednictvím Centrálního úložiště elektronických receptů dle povinnosti stanovené v zákoně o léčivech.
 6. Lékárna prohlašuje, že osobní údaje pacienta nejsou a nebudou předávány žádné další třetí osobě ani jinému zpracovateli.
 7. Osobní údaje pacienta lékárna zpracovává po dobu 10 kalendářních let následujících po roce, v němž pacient lékárnu naposledy navštívil. Po uplynutí této doby jsou zpracovávané osobní údaje lékárnou skartovány.

Stáhnout kompletní Informace o zpracování osobních údajů v PDF (582KB)


 
Spolupracujeme s:  
MUDr.Tomáš Zitko
revmatologie a interna

Čsl. armády 18
Hostivice, Praha - západ

tel.: +420 220 571 495

 
Dále spolupracujeme s:  
www.naturprodukt.cz
www.zdravotniobuv.cz
www.gresik.cz
www.r-kontakt.cz
www.inpharm.cz
www.syncare.cz
www.nanosilver.cz

Lékárna JOHANKA Hostivice, Praha-Západ | tel.: 220 511 820 | e-mail: johylek@seznam.cz | admin